کلیه لباس ھای آرت استودیو فری سایز (تک سایز) ھستند. اگر با کارھای فری سایز آشنایی ندارید، به کارھایی گفته می شود که سایز بندی ندارد و یک رنج سایز را پوشش می دھد. کارھای ژادو معمولا بین ۳۶ تا۴۴ را پوشش می دھند. برای انتخاب درست و دقیق، شما می توانید از این جدول که در تمامی صفحات محصولات نیز قرار گرفته است استفاده کنید و انتخاب دقیق تری داشته باشید.